Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

1.1 Alle termen in deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

 1. Soa Aids Nederland betekent Soa Aids Nederland als onderdeel van Aidsfonds, die de Website en de Content aanbiedt in Nederland;
 2. Account betekent het Account waarmee Deelnemers kunnen inloggen op het platform Ugly Mugs met hun gebruikersnaam en wachtwoord;
 3. Content betekent alle informatie, gegevens, meldingen, aanbevelingen of diensten die aan de Deelnemer op of via de Website worden verstrekt;
 4. Deelnemer betekent elke Inschrijver die het werk van een sekswerker uitoefent en na validatie wordt toegelaten tot de Content;
 5. Deelnemergegevens betekent alle informatie en gegevens die de Inschrijver of de Deelnemer op de Website of in de Content verstrekt;
 6. Inschrijver betekent iedere natuurlijke persoon of zelfstandig ondernemer die zich registreert op de Website;
 7. Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, dienstmerken, modelrechten, databankrechten, eigendomsrechten op informatie, know-how en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten zoals deze kunnen of zullen bestaan waar ook ter wereld;
 8. Website betekent UglyMugs.nl en alle andere subdomeinen vallende onder UglyMugs.nl;
 9. Gebruiksvoorwaarden betekent deze gebruiksvoorwaarden

2. Toepasselijkheid

2.1 De Website en Content zijn eigendom van en worden beheerd door Soa Aids Nederland. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang van de Deelnemer tot en het gebruik door de Deelnemer van de Website en de Content.

2.2 Het aanmaken van een Account op de Website houdt aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden in door de Inschrijver.

3. Registreren op de Website

3.1 Een Account kan worden aangemaakt door iedere natuurlijke persoon of zelfstandig ondernemer die werkzaam is en/of dienstverlening levert in de seksbranche als sekswerker en voor zolang deze persoon als zodanig actief is.

3.2 Het Account van de Inschrijver wordt pas geactiveerd nadat de Inschrijver succesvol het verificatieproces heeft doorlopen. Of een Inschrijver het verificatieproces succesvol doorloopt, is volledig naar het oordeel van Soa Aids Nederland. Na bevestiging door Soa Aids Nederland dat de Inschrijver het verificatieproces succesvol heeft doorlopen, wordt de Inschrijver als Deelnemer toegelaten tot de Website en de Content en wordt het Account geactiveerd.

3.3 De Deelnemer zal nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie verstrekken, de accountinformatie van de Deelnemer van tijd tot tijd bijhouden en onmiddellijk bijwerken als dat nodig is en de veiligheid van de accountgegevens van de Deelnemer verzekeren.

3.4 Indien de Deelnemer niet meer werkzaam is en geen dienstverlening levert in de seksbranche als sekswerker, is de Deelnemer verplicht Soa Aids Nederland hierover te informeren. Het Account van Deelnemer zal vervolgens worden gedeactiveerd en/of verwijderd.

3.5 De Soa Aids Nederland behoudt zich het recht voor een Deelnemer de toegang tot de Content en de Website te ontzeggen indien de Deelnemer het verificatieproces naar oordeel van het Soa Aids Nederland niet (meer) succesvol kan doorlopen.

4. Gebruik van de Website

4.1 De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de gebruiksbeperkingen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd of anderszins zijn overeengekomen. De Deelnemer zal geen enkele wet, overeenkomst, Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden bij het bezoeken of gebruiken van de Website of Content. Zonder beperking van het bovenstaande zal de Deelnemer:

 1. bij het doen van een melding over een (gewelds)incident alle informatie correct en waarheidsgetrouw verschaffen;
 2. de Website en Content alleen raadplegen en gebruiken voor zolang de Deelnemer als sekswerker actief is, en uitsluitend voor het doel om zichzelf (preventief) te beschermen in de activiteiten als sekswerker;
 3. geen gebruik maken van de Website op een manier die de volledige toegang tot en het gebruik van de Website voor andere gebruikers kan verstoren, ontregelen, negatief beïnvloeden of verhinderen, of die de werking van de Website op enigerlei wijze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 4. geen gebruik maken van een robot, spider, crawler, scraper, script, browserextensie, offline lezer of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door Soa Aids Nederland zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Website, of gegevens te extraheren of anderszins de weergave van de pagina's of functionaliteit van de Website te verstoren of te wijzigen.

4.2 Het Account is uitsluitend voor eigen gebruik en moet vertrouwelijk worden behandeld. Deelnemer gaat ermee akkoord de Content en alle informatie en gegevens daarin niet te zullen gebruiken voor andere doeleinden dan die genoemd in artikel 4.1(a) en (b), te herdistribueren of over te dragen. Als de Deelnemer zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden of redelijke instructies van Soa Aids Nederland met betrekking tot het gebruik door de Deelnemer van de Website of de Content, kan Soa Aids Nederland, uitsluitend naar eigen goeddunken en zonder vergoeding, de Deelnemer de verdere toegang tot de Website en/of de Content weigeren.

4.3 De Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik (inclusief onbevoegd gebruik) van het Account. De Deelnemer zal Soa Aids Nederland onverwijld op de hoogte stellen als de Deelnemer ongeoorloofde toegang of gebruik of een inbreuk op de beveiliging in verband met de Website of het Account van de Deelnemer ontdekt of anderszins vermoedt.

4.4 Toegang tot de Website en de Content blijft van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door de Deelnemer of door Soa Aids Nederland.

5. Deelnemergegevens.

5.1 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de elektronische gegevens en informatie die door de Deelnemer via de Website wordt verstrekt.

5.2 De Deelnemer verleent aan Soa Aids Nederland, haar gelieerde ondernemingen en haar relevante onderaannemers een wereldwijde niet-exclusieve, eeuwigdurende, niet-opzegbare en sublicentieerbare licentie om Deelnemergegevens te hosten, te kopiëren, te verzenden en weer te geven ten behoeve van het aanbieden van de Website en Content. De Deelnemer zal Soa Aids Nederland vrijwaren en schadeloos stellen tegen vorderingen van derden, boetes en bijkomende kosten en uitgaven, gebaseerd op, veroorzaakt door of verband houdend met het gebruik van deze Deelnemergegevens door Soa Aids Nederland in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijk recht.

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op of in verband met de Website of de Content blijven berusten bij Soa Aids Nederland of haar licentiegevers.

6.2 Soa Aids Nederland verleent de Deelnemer een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website of de Content voor eigen doeleinden van de Deelnemer en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Soa Aids Nederland, zal de Deelnemer de Website of de Content niet verveelvoudigen, opslaan, herdistribueren, verkopen, er afgeleide werken van vervaardigen, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of disassembleren (behalve in gevallen waarin de Deelnemer het recht heeft om dit te doen onder toepasselijk dwingend recht) en geen links, hyperlinks of deeplinks creëren tussen de Website en andere internetsites, noch zal de Deelnemer maatregelen nemen om de Website of Content te verstoren of te beschadigen.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door Soa Aids Nederland, zal niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd als een verlening van een recht of licentie op een octrooi, handelsnaam, auteursrecht of andere eigendomsrechten van Soa Aids Nederland of een derde. De hierin verleende licenties kunnen te allen tijde door Soa Aids Nederland worden ingetrokken.

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 Deelnemer accepteert de Website en Content “as is” met alle gebreken en defecten en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke stilzwijgende garantie van nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Soa Aids Nederland garandeert niet dat de Website vrij van onderbrekingen, fouten, malware en virussen is of dat de Content compleet, correct, actueel en nauwkeurig is. Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat de Website en Content beogen toegang tot informatie te faciliteren maar niet om een geverifieerde bron van informatie aan te bieden.

7.2 Soa Aids Nederland zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Website 24/7 beschikbaar is. Soa Aids Nederland mag echter toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades, of enige andere reden, in het bijzonder om technische redenen. Soa Aids Nederland garandeert geen ononderbroken toegang en is in geen geval verantwoordelijk voor onderbroken toegang van de Website en enige daaruit voortvloeiend gevolgen voor Deelnemer of enige derde partij.

7.3 Soa Aids Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website of de Content, waaronder schade veroorzaakt door malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van de Content of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Soa Aids Nederland.

7.4 Deelnemer zal bij het doen van een melding over een (gewelds)incident geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart Soa Aids Nederland voor eventuele aanspraken van derden die hieruit volgen.

8. Aanvullende voorwaarden

8.1 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beoordeeld, dan zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de overige bepalingen zullen worden gehandhaafd.

8.2 Soa Aids Nederland kan haar rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen ten goede komen aan opvolgers en rechtverkrijgenden van Soa Aids Nederland.

8.3 Het door één van de partijen niet aandringen op of afdwingen van de strikte naleving van de andere partij met betrekking tot enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, of het niet uitoefenen van enig recht onder de Gebruiksvoorwaarden, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of het doen van afstand in welke mate dan ook van het recht van die partij om een dergelijke bepaling of recht in dat of enig ander geval te doen gelden of er een beroep op te doen; in plaats daarvan zal hetzelfde volledig van kracht zijn en van kracht blijven.

8.4 Het Cookiebeleid en de Privacyverklaring van Soa Aids Nederland zijn van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer in het kader van zijn gebruik van de Website en de Content.

9. Wijziging

9.1 Soa Aids Nederland behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht na publicatie op de Website, maar zullen geen terugwerkende kracht hebben. Soa Aids Nederland spoort de Deelnemer aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om ervoor te zorgen dat de Deelnemer op de hoogte is van alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Website en de Content. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden, dient de Deelnemer de toegang tot of het gebruik van de Website en de Content te stoppen. Het voortgezette gebruik van de Website door de Deelnemer zal zijn aanvaarding van de herziene Gebruiksvoorwaarden bevestigen.

10. Geheimhouding

10.1 Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Content die hij of zij verkrijgt of heeft verkregen via de Website, de Content en zijn of haar Account.

10.2 Indien Deelnemer zich niet houdt aan hetgeen bepaald in artikel 10.1 van deze Gebruiksvoorwaarden, is Deelnemer gehouden eventuele schade voor Soa Aids Nederland die hieruit volgt, te vergoeden.

10.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Deelnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Deelnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Deelnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Partijen stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam in verband met enig geschil of geding voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, de algemene relatie tussen partijen (indien van toepassing), alsmede eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad in verband met de Gebruiksvoorwaarden.